przejdź do zawartości


Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (1996 - 2009)

Logo UKIEUrząd Komitetu Integracji Europejskiej powstał 3 października 1996 r. i od początku pełnił funkcje koordynacyjne wobec wszystkich resortów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski z Unią Europejską. Przejął on zadania Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

 Priorytetowe zadania UKIE do 1 maja 2004 r.

  • przyspieszenie prac nad harmonizacją prawa polskiego z prawem wspólnotowym - zakres zmian w prawie polskim wymagał przyspieszenia prac rządowych i parlamentarnych nad projektami ustaw europejskich, poprzez stworzenie specjalnego instrumentu koordynacji tych prac, jakim był Narodowy Program Przygotowania do członkostwa RP w UE (NPPC) oraz ustanowienie specjalnej procedury postępowania z takimi projektami. W ramach realizacji tego priorytetu Urząd opiniował również projekty aktów prawnych co do ich zgodności z prawem UE oraz dokonywał oceny przebiegu procesów dostosowawczych.
  • wzmocnienie koordynacji resortowej - sprawne przeprowadzenie procesu niezbędnych zmian legislacyjnych, jak również innych działań dostosowawczych związanych z przygotowaniem instytucjonalnym, wymagało sprawnego współdziałania wszystkich instytucji odpowiadających za poszczególne zadania. Było to szczególnie ważne w aspekcie przyspieszenia prac legislacyjnych, zarówno na etapie prac rządowych, jak i parlamentarnych. Podjęcie przez Radę Ministrów decyzji o zakończeniu prac związanych z przyjmowaniem ustaw europejskich w 2001 r. wymagało dotrzymywania przyjętych terminów przez wszystkie ministerstwa i urzędy centralne.
  • rozwój działalności informacyjnej rządu na temat procesu integracji - w związku z wejściem w decydującą fazę procesu przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej, UKIE w ramach swych zadań przygotował i realizował Program Informowania Społeczeństwa (PIS). Sprawą istotną było dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców z rzetelnymi i przystępnymi informacjami, dotyczącymi integracji europejskiej oraz utrzymanie społecznego poparcia dla naszego członkostwa w Unii. UKIE prowadził również współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
  • oparcie działań zmierzających do uzyskania członkostwa w UE na pogłębionej strategii, wynikającej ze szczeg&oacu