przejdź do zawartości


Przegląd Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego


Pierwszy przegląd SUE RMB przypadł na czas polskiej prezydencji w Radzie UE, co wiązało się z blisko rocznymi, intensywnymi pracami Polski, mającymi na celu ocenę funkcjonowania SUE RMB. Zapisy wskazujące na konieczność dokonania przeglądu SUE RMB podczas polskiej prezydencji w Radzie UE znalazły się w raporcie KE nt. wdrażania SUE RMB z czerwca 2010 r. (za pierwszy rok jej realizacji). Przegląd nie był podyktowany wyłącznie względami formalnymi, miał wyjść naprzeciw wielu wyzwaniom, z jakimi stykają się na co dzień podmioty wdrażające SUE RMB.

KALENDARIUM DZIAŁAŃ POLSKIEJ PREZYDENCJI W PROCESIE PRZEGLĄDU SUE RMB:

 • Wypracowanie polskiego stanowiska
  • Narodowy Punkt Kontaktowy (MSZ) przeprowadził wraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli ankietę sondażową wśród podmiotów zaangażowanych w realizację SUE RMB w Polsce, celem pozyskania opinii dotyczących dotychczasowych doświadczeń z realizacji SUE RMB.
  • Odbył się również szereg spotkań z polskimi interesariuszami: 3.12.2010 r., 10.02.2011 r., 8.04.2011 r. (dodatkowo z udziałem Komisji Europejskiej oraz Instytucji Zarządzających centralnymi i regionalnymi Programami Operacyjnymi) oraz 3.06.2011 r. (poświęcone głównie celom i wskaźnikom w SUE RMB).
  • 1.07.2011 r. Komitet do Spraw Europejskich przyjął w trybie obiegowym stanowisko RP ws. przeglądu.
 • Przed rozpoczęciem prezydencji
  • Maj – czerwiec 2011 r. to okres przeprowadzenia szeregu konsultacji bilateralnych z państwami makroregionu.
  • Polska utrzymywała regularne kontakty z Komisją Europejską (Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej - DG REGIO Baltic Team), najważniejszym partnerem instytucjonalnym w czasie przeglądu. Efektem tej współpracy były liczne konsultacje dotyczące przeglądu (9.11.2010 r., 15.02.2011 r., 8.04.2011 r., 4.05.2011 r., 14.06.2011 r. oraz 31.07.2011 r.).
  • NPK zabiegał także o konsultacje z Parlamentem Europejskim. Efektem tego były spotkania z Intergrupą Bałtycką 24.05.2011 r., wysłuchanie w Komisji ds. Środowiska (ENVI) 21.06.2011 r. oraz mini przesłuchanie nt. przeglądu w Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) 6.10.2011 r.
  • Komitet Regionów został skonsultowany w procedurze pisemnej i przedstawił swój wkład do przeglądu
  • NKP wykorzystało także różne formaty współpracy regionalnej dla uzyskania opinii regionów na temat wdrażania SUE RMB. Efektem współpracy stały się zintensyfikowane kontakty z Baltic Sea States Subregional Co-operatio