przejdź do zawartości


Komitet Regionów


Komitet Regionów, powołany do życia w 1994 r., jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Zapewnia on tym władzom możliwość wywierania wpływu na określanie kierunków polityki Unii Europejskiej, a także dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości oraz prerogatyw.

Komitet zapewnia reprezentację interesów lokalnych w pro­cesie stanowienia prawa unijnego poprzez opinio­wanie projektów aktów prawnych, w szczególności w sprawach zatrudnienia, kształcenia, funduszy strukturalnych, środowiska, kultury, ochrony ludności, zmian klimatu czy energii. Jeżeli Komitet uzna to za stosowne, może również wydawać opinie z własnej inicjatywy. Każdego roku Komitet Regionów odbywa pięć sesji plenarnych, podczas których określa swoją ogólną politykę i wydaje opinie.

Członkowie Komitetu są wybierani spośród polityków z okręgów miejskich lub regionów i reprezentują całą gamę działań podejmowanych przez władze lokalne lub regionalne w Unii Europejskiej. Członkami mogą zostać prezydenci regionów, regionalni parlamentarzyści, radni miejscy, burmistrzowie dużych miast itp.

Członkowie Komitetu oraz ich zastępcy są mia­nowani na 5 lat przez Radę spośród kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie. Ich mandat jest odnawialny. Są oni także całkowicie niezależni w wykonywaniu swoich funkcji.

Obecnie Komitet liczy 344 członków, w tym 21 z Polski. Komitet wybiera spośród swoich członków prze­wodniczącego i prezydium na 2,5 roku. Przewod­niczący zwołuje posiedzenia Komitetu na żądanie Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji. Komitet może się również zbierać z własnej inicja­tywy.

Komitet ma siedzibę w Brukseli.

Zobacz także:

Serwis internetowy Komitetu Regionów

Ostatnia modyfikacja strony: 2010.03.23, 13:59.